\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n\r\n\r\n

PHASE 2

MẶT BẰNG

| GIAI ĐOẠN 2: THE HERITAGE
 Vị trí giai đoạn 2 (Phase 2) trong tổng thể Đại đô thị Novaworld Phan Thiết:

 

Mặt bằng tổng thể Phase 2:


 

THIẾT KẾ CHI TIẾT PHASE 2: